1.    Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin sprzedaży (dalej zwany: „Regulaminem”) określa warunki i zasady sprzedaży produktów zamieszczonych na stronie internetowej:  www.linenlook.pl dokonywanych za pośrednictwem Internetu.                                   

1.2. Właścicielem strony www.linenlook.pl  jest Linen Look – Paweł Chmielewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

„Linen Look” Paweł Chmielewski w Gdyni (81-433) przy ul. W. Pola 2/70, NIP: 586 169 11 49,  REGON: 220809990,  działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 76225 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni Tel. +48/ 603323530, email: info@linenlook.pl

Konto bankowe:  PKO SA  I o/ Gdynia  nr:

70 1240 1239 1111 0000 1638 6107;

zwany dalej w niniejszym regulaminie: „Sprzedawcą”.

1.3. Klient (zwany dalej: „Klientem”) w rozumieniu Regulaminu to osoba składająca odpowiednie zamówienie na stronie internetowej:  www.linenlook.pl.

1.4. Wszystkie produkty oferowane przez firmę Linen Look są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Przyjmowanie zamówień

2.1. Sprzedaż jest realizowana wyłącznie na podstawie zamówień przesłanych drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy zamówienia znajdujących się na stronie www.linenlook.pl.

2.2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, określając w szczególności wielkość i kolor (jeśli istnieje wybór), a także ilość (w sztukach) zamówionego towaru oraz wybiera sposób płatności i dostawy.

2.3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną o dostępności towaru i określi termin realizacji zamówienia. Następnie Klient potwierdzi  zamówienie. Brak potwierdzenia oznacza anulowanie zamówienia.

2.4. W przypadku realizacji zamówień specjalnych (usługa szycia na miarę, zmiana użytych materiałów, rozmiaru, kolorystyki itp.) na  życzenie Klienta, po uzgodnieniu terminu, warunkiem przystąpienia do realizacji będzie 50 % przedpłata wartości zamawianego towaru. Zamówienia specjalne sa realizowane poprzez Formularz zamówienia nr 2.

3. Ceny

3.1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.2. Ceny wyrażone w SEK i EUR zostały wyliczone na podstawie średniego kursu NBP z dnia 4 kwietnia 2014 r. i będą aktualizowane co 1 miesiąc.

3.3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3.4. Ceny zamówień specjalnych (usługa szycia na miarę, zmiana użytych materiałów, rozmiaru, kolorystyki itp.) będą indywidualnie ustalane
w porozumieniu z Klientem. Zamówienia specjalne są realizowane przez Formularz zamówienia nr 2.

3.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. 

4. Formy płatności

4.1. Dostępne są następujące formy płatności:

a) przelew/przedpłata na konto na rachunek podany wyżej;

b) gotówka przy odbiorze towaru w przypadku przesyłki za pobraniem;

c) za pomocą systemu płatności Pay Pal. 

5. Paragony i faktury

5.1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument potwierdzający sprzedaż. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta
po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

5.2. Dokument potwierdzający sprzedaż  należy zachować (jeśli to możliwe) na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

6. Terminy i koszty dostawy

6.1. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz Kuriera.

6.2. Wysyłka zamówionego towaru z formą płatności przelew/przedpłata na konto, jest realizowana do 6 dni roboczych od zaksiegowania wpłaty na naszym rachunku.

6.3. W przypadku zamówień realizowanych z formą płatności za pobraniem, zamówiony towar wysyłany jest do 6 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Forma płatności za pobraniem jest dostępna tylko na terenie Polski.

6.4. Terminy dostawy zamówionych towarów za granicę mogą się wydłużyć ponad 6 dni roboczych. W tym przypadku Klienci będą każdorazowo informowani drogą elektroniczną (e-mail) o terminie realizacji zamówienia.

Linen Look dołoży wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie najszybciej.

6.5. Koszty dostawy przesyłki do 1 kg na terenie Polski wynoszą odpowiednio:

  • 15 PLN przesyłka pocztowa polecona priorytetowa z potwierdzeniem  doręczenia (w przypadku płatności przelew/ przedpłata na konto);
  • 18 PLN przesyłka pocztowa za pobraniem (w przypadku płatnosci gotówką przy odbiorze towaru);
  • 20 PLN przesyłka kurierska (w przypadku płatności przelew/ przedpłata na konto).

6.6. W przypadku wysyłki zagranicznej, koszt i forma wysyłki uzgadniane są indywidualnie z Klientem drogą elektroniczną (e-mail) przed dokonaniem realizacji zamówienia.

6.6.1 Koszt dostawy do Szwecji przesyłek realizowanych przez Pocztę Polską wynosi:

  • 38 PLN/82 SEK  list polecony priorytetowy do 1 kg;
  • 73 PLN/157 SEK paczka pocztowa priorytetowa do 1 kg.

6.7. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone do  łącznej wartości przesyłki. Wszystkie koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca.

6.8. Koszt wysyłki pokrywa  Klient.

6.9. Zgodnie z Prawem przewozowym, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien żądać od przewoźnika niezwłocznego, protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient powinien niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zgłosić przewoźnikowi żądanie ustalenia stanu przesyłki.

7. Odstąpienia i zwroty

7.1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej z Linen Look bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.2. Warunkiem przyjęcia towaru do zwrotu jest brak jakichkolwiek śladów jego użytkowania.

7.3. Zwrotowi bez podania przyczyny nie podlega towar wykonany na indywidualne zamówienie klienta lub taki, który na życzenie Klienta został zmodyfikowany w jakikolwiek sposób (zmiana użytych materiałów, rozmiaru, kolorystyki itp.)

7.4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.5. Oświadczenia o odstąpieniu można kierować na adres: info@linenlook.pl lub „Linen Look” Paweł Chmielewski, ul. W. Pola 2/70,  81-433 Gdynia.

7.6. Informacja o prawie odstąpienia od umowy realizowanej na odległość dołączana jest do każdego zrealizowanego zamówienia.

7.7. Towar należy zwrócić razem z paragonem lub fakturą  oraz kompletem metek (o ile to możliwe) załączonych do towaru. Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.

7.8. W przypadku zwrotu, przelejemy na Państwa konto kwotę równą cenie zwróconego towaru, w tym koszty dostarczenia, w terminie do 14 dni.

7.9. Umowy kupna-sprzedaży zawierane za pośrednictwem strony www.linenlook.pl są regulowane polskim prawem.

8. Reklamacje

8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.

8.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

8.3. Domniemywa się, że towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się
do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

8.4. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej Klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, chyba że Sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.

8.5. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

8.6. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, Klient powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy.

8.7.  Informacja o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową powinna:

1) zostać przesłana na  adres  info@linenlook.pl  lub adres siedziby Sprzedawcy;

2) zawierać opis niezgodności towaru z umową oraz określać zakres żądania Klienta;

3) zawierać (o ile to możliwe) dołączony dowód zakupu;

4) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane kontaktowe Klienta w tym numer konta bankowego.

8.8. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8.9. Jeżeli Sprzedawca otrzymał reklamację Klienta i nie ustosunkował się do jej żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

8.10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

8.11. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego towaru nie jest możliwe, Klient może odstąpić od umowy. Wszelkie należności wynikające z odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi na podane w zgłoszeniu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową konto bankowe.

8.12. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, w szczególności kosztów dostarczenia.

8.13. Reklamacji nie będą mogły podlegać jakiekolwiek przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (typu rozdarcie, przecięcie itp.) oraz uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.

8.14. Klient traci uprawnienia przewidziane z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

8.15. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania tego towaru. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

8.16. Roszczenia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową przedawniają się z upływem 1 roku od stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

8.17. Zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.

8.18. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, jeżeli Sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego-Klienta.

8.19. Reklamacje należy kierować na adres:

„Linen Look” Paweł Chmielewski
Ul. W. Pola 2/70
81-433 Gdynia

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu realizacji przez Sprzedawcę umowy i wystawienia rachunku (paragonu lub faktury) jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych uniemożliwia wykonanie umowy (realizację zamówienia).

9.2. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia i korzystania z Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia i korzystania z Konta Klienta uniemożliwia założenie i korzystanie z Konta Klienta.

9.3. Podanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.

9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.

9.5. Administratorem danych osobowych jest Paweł Chmielewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Linen Look” Paweł Chmielewski w Gdyni (81-433) przy ul. W. Pola 2/70, NIP: 586 169 11 49, REGON: 220809990, Tel. +48/ 603323530.

9.6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 200 2r., Nr 101 poz. 929 tj. ze zm.) przez Sprzedawcę w celu wykonania umowy i wystawienia rachunku (paragonu lub faktury) a także w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.

9.7. Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, a także – w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych – ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

9.8.  Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówień Klientów  są objęte ochroną danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).Nie będą nikomu odsprzedawana ani udostępniane. 

10. Prawa autorskie

10.1. Prawa do zawartości strony internetowej www.linenlook.pl, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, logo i innych treści i elementów, przysługują Sprzedawcy.

10.2. W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej www.linenlook.pl lub jej części bez zgody Sprzedawcy. 

11. Postanowienia końcowe

11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 tj.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926tj. ze zm.).

11.2. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek stanu lub kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.

11.3. Niniejszy Regulamin oraz Twoje korzystanie ze strony www.linenlook.pl (i wszystkie pozaumowne powiązania wynikające lub związane z nimi) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim. Zgadzasz się na wyłączną jurysdykcję sądów polskich do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać na mocy Regulaminu.

DATA PUBLIKACJI REGULAMINU: 15 kwietnia 2014 r.